Бареков сигнализира Цацаров за СоросоГниди

Автор:
Понеделник, 30 Януари 2017 12:43
Бареков сигнализира Цацаров за СоросоГниди

Евродепутатът Николай Бареков пусна сигнал до Главния прокурор Сотир Цацаров за организирана престъпна група Соросогниди.

Ето пълният текст на Сигнала, придружен с извадки от Търговския регистър.

От Николай Тихомиров Бареков-председател на ПП „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“, с ЕИК по Булстат (не се чете) със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ №25А, ет.1.

Уважаеми господин Цацаров,

С настоящия сигнал Ви сезирам с информация, пораждаща основания за наличие организирана престъпна група за източване на ДДС в особено големи размери, в чийто състав влизат фирми, пряко свързани с медийния олигарх Иво Георгиев Прокопиев чрез доказано близки до него лица. Сред основните участници са бившата му лична секретаркаДесислава Иванчева Недкова, чието име откриваме в ръководните органи на основните замесени юридически лица, и Юри Богомилов Катанов, който освен, че заема ръководни постове във голяма част от фирмите на г-н Прокопиев, фигурира и в Контролния орган нановоучредената политическа партия „Движение Да България“(в процес на регистрация) с председател Христо Иванов.

Изложените факти и обстоятелства разкриват извършването на сериозни нарушения, които биха могли да се квалифицират и като престъпления по смисъла на Наказателния Кодекс, засягащи обществените отношения, свързани с нормалното и законосъобразното функциониране на данъчната система.

Фактите и обстоятелствата, доказващи тези твърдения са следните:

През месец януари 2009 години „Индустриална зона Варна Запад” ЕООД , чийто едноличен собственик  в периода 2008-2011 е представляваното от Иво Прокопиев търговско дружество „Алфа финанс холдинг”, АД, а управител и понастоящем е секретарката му Десислава Иванчева Недкова сключва договор за консултантски услуги в размер на 600 000 лв със „Системконсулт” ЕООД, в ръководството на което е Георги Сотиров – съдружник в друга скандална фирма от енергийния бранш – „Фронтиер”. Съгласно клаузите на договора,  „Индустриална зона Варна Запад” ЕООД е възложила на "Системконсулт" ЕООД да извърши консултантски услуги, свързани проучване на възможности за инвестиране във възобновяеми източници в Девня.  Още преди да е получен резултатът обаче „Индустриална зона Варна Запад” ЕООД вече е сключила договор за проектиране на фотовалтаична централа с третата фирма, която участва в престъпната схема - „Соларпро” АД, чийто основен акционер е „Алфа финанс холдинг”АД. Справка в Търговския регистър показва, че в съвета на директорите на „Соларпро” АД е представляващия с Иво Прокопиев „Алфа финанс холдинг” АД Юри Катанов. Така преди доклада на консултанта („Системконсулт” ЕООД) да е факт, „Индустриална зона Варна Запад” ЕООД вече реализира проекта си, от което следва основателно предположение, получените услуги не са използвани за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки. Поради това, на основание чл.68, ал.1, т.1 във вр. с чл.69, ал.1 от ЗДДС, на „Индустриална зона Варна Запад” ЕООД не следва да бъде признато правото на данъчен кредит в размерна 120 000 лв.

През ноември 2009 е назначена данъчна ревизия на фирмата, контролирана от г-н Прокопиев, която вече строи фотоволтаичния парк край Девня с помощта на друга негова фирма. Ревизионно производство е с обхват - установяване на задължения за Данък върху добавената стойност за период от 01.07.2009г. до 31.10.2009г. В хода на ревизионното производство, с акт за възлагане на експертиза № 36/14.05.2010г. на инж. ик. П.Т. – експерт, е възложено да извърши експертиза по реда на чл.60 и сл. от ДОПК, като след запознаване с изготвената документация от доставчика на ревизираното лице, да даде заключение какво представляват изготвените проекти, бизнес перспективи и какво предвиждат да бъде изградено, възможно ли е направеното проучване по наличната документация да намери приложение на имота на ревизираното лице, изготвените бизнес перспективи и проучване на пазара съотносими ли са към конкретния терен и за него ли се отнасят, както и да се определи пазарната цена на продуктите и услугите по договора по методите на Наредба № Н-9/14.08.2006г. В изготвеното заключение на експерта изрично е посочено, че полученото по договора представлява общо описание и повърхностен анализ на основните насоки, проблеми и възможности за използване на възобновяеми енергийни източници, както и че същото не е обвързано и не може да намери конкретно приложение на имота на ревизираното лице, а може да бъде използвано като обща насочваща информация. Експерта е счел, че справедливата пазарна стойност на предоставената консултантска услуга не би трябвало да надхвърля сума в размер на 100 000 лв.. Предвид изложеното във връзка с облагаемата доставка по процесната фактура на стойност 600 000 лв. органите по приходите са приели, че не са налице предпоставките за възникването и правомерното упражняване на правото на данъчен кредит, и по – конкретно не е изпълнено изискването на чл.69, ал.1 от ЗДДС, изискващ доставените на ревизираното лице стоки или услуги да се използват за целите на извършваните от лицето облагаеми доставки. Поради това, на основание чл.68, ал.1, т.1 във вр. с чл.69, ал.1 от ЗДДС на „„Индустриална зона Варна Запад” ЕООД не е признато правото на данъчен кредит по фактура №2/07.10.2009г. в размер на 120 000 лв..

НАП се натъква на следните противоречиви факти и обяснения, с които е съшита измамата: 

I.         Докладът на консултанта ("Системконсулт" ЕООД) дали е удачно да се инвестира във вече започнатата фотоцентрала, е предаден на "Индустриален парк варна Запад" ЕООД на 7 ноември 2009 година. Т.е. те не са се нуждаели от него, защото вече са започнали инвестицията си и съответно нямат право да го осчетоводяват като разход за икономическата с идейност и да искат възстановяване на ДДС, както са направили.

II.     Както по-горе беше упоменато, експерт е констатирал, че разработката на "Системконсулт" ЕООД представлява общо описание и повърхностен анализ на основните насоки, проблеми и възможности за използването на възобновяеми енергийни източници и може да бъде използвано само като обща насочваща информация. Освен това вещото лице констатира, че сумата по договора за консултантската услуга от 600 хиляди лева е силно завишена и в никакъв случай не би трябвало да надхвърля 100 хиляди.

След като НАП разкрива измамата започват насрещни проверки и на консултанта "Системконсулт" ЕООД.

Оказва се, че от платените по договор 600 хиляди лева са се възползвали близки до основните участници лица, на които по граждански договори са възложени фиктивните анализи за нуждите на свързаната с Иво Прокопиев  "Индустриален парк Варна Запад” ЕООД. Според проверката на приходния органконсултантът на Прокопиев („Системконсулт” ЕООД) реализира сделка като срещу 42 хиляди лева разход по граждански договори получава 600 000 лева  или 15 000 % печалба от "Индустриален парк Варна Запад”.

 

През месец юли 2010 година е издаден РА № 031001957/14.07.2010 г. от инспектор по приходите при ТД на НАП Варна,с който не е признато правото на данъчен кредит в размер на 120 000 лева за данъчен период месеци октомври 2009 г. по фактура № 2/07.10.2009 г., издадена от "Системконсулт" ЕООД, потвърден с решение № 689/15.09.2010 г. на изпълняващ правомощията на Директор на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Варна при ЦУ на НАП.  Сумата е за възстановеното ДДС, на което контролираната от г-н Прокопиев фирма няма право - 120 000 лева, което е 20 % от стойността на консултантския договор на стойност 600 000 лв.

От изнесените факти и обстоятелства може да се направи изводът, че изпълнителното деяние е извършено с цел избягването на данъчни задължения в големи размери, а не с цел да се осуети установяването на такива. Това е така, защото се преследва като крайна цел - натрупването на фиктивен ДДС за възстановяване, който да се прихване срещу такъв за внасяне, без обаче този за внасяне да се прикрива. Целта е по този начин се избегне плащането на ДДС в действителния размер, но не и да се осуети установяването на данъчните задължения.

През 2010 е образувано дело по жалба на „Индустриален парк Варна Запад”ЕООД срещу ревизионния акт № 031001957, издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП Варна и потвърден с Решение по жалба срещу Ревизионен акт № 689/15.09.2010г. на изпълняващ правомощията на Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” Варна при ЦУ на НАП, съгласно Заповед №ЗЦУ-1117/20.08.2010г. С решение  № 1171 от 17.05.2011 г., постановено по адм. д. № 3306/2010 г. от Административен съд - Варна. актът е отменен.

На 31 юли 2012 година  Върховният административен съд обаче взема окончателно решение.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на "Индустриална зона Варна-Запад" ЕООД срещу РА № 031001957 от 14.07.2010 г относно непризнатото правото на данъчен кредит в размер на 100 000 лева за данъчен период месеци октомври 2009 г. по фактура № 2/07.10.2009 г., издадена от "Системконсулт" ЕООД.

 

ОСЪЖДА "Индустриална зона Варна-Запад" ЕООД да върне на държавата неправомерно изтеглената сума ДДС и да заплати на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" Варна при ЦУ на НАП юрисконсултско възнаграждение в размер на 1825 лева.

Междувременно след като на 10 юли 2010 г. в сила влиза РА на НАП и започва обжалването му пред на Дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" дружеството "Лендмарк Търки", което към този период е едноличен собственик на капитала "Индустриална зона Варна-Запад" ЕООД, сменя името си на "Болканс Инвест". Справка в Търговския регистър показва, че това се случва на 3 август 2010г. Като в този период управленските функции на "Индустриална зона Варна-Запад" ЕООД се изпълняват от също близката до г-н Прокопиев Меглена Тушева. Само няколко месеца по-късно, на 9 юни 2011 година, . "Болканс Инвест"  продава "Индустриална зона Варна-Запад" ЕООД на кипърската офшорка ДЖИ.АЙ.АР.ИЙ. ГЛОБЪЛ ИНФРАСТРЪКЧЪР РЕАЛ ИСТЕЙТ ФЪНД ЛИМИТИД.

Хронологична справка –промени в собствеността на ревизираното юридическо лице "Индустриална зона Варна Запад":

2008 г.- едноличен собственик на капитала "Алфа Финанс холдинг"

август 2008 г.- Дружеството е продадено на "Грийн Ейкълс", което също е собственост на Алфа Финанс

януари 2009 г.- "ИЗВЗ" сключва консултантския договор със Системконсулт, собственик на капитала е "Грийн Ейкълс".

6 юли 2009 г.- продадено на "Лендмарк Търки" с управител Меглена Тушева, кадър на Прокопиев

10 юли 2010 г. - влиза в сила РА на НАП, започва обжалването му пред ОУИ и съда 3 август 2010г. - "Лендмарк Търки" сменя името си на "Болканс Инвест"

9 юни 2011 г."Болканс Инвест" го продава на кипърската офшорка ДЖИ.АЙ.АР.ИЙ. ГЛОБЪЛ ИНФРАСТРЪКЧЪР РЕАЛ ИСТЕЙТ ФЪНД ЛИМИТИД

Изложените данни водят до основателното предположение, че вероятно сделката е извършена с цел избягване събирането на съответните публични задължения чрез извършването на сделки поТърговския закон (чл. 255а НК).С прехвърлянето на търговското дружество се е избегнало плащането на вече установени и безспорни данъчни задължения, за които "Индустриална зона Варна Запад” ЕООД е осъдено с влязла в сила присъда. Следствие на това са произлезли щети за държавата в размер на 100 000 лв. Още повече, че прехвърлянето се извършва по време , в което фирмата е в процес на съдебни дела с НАП, което е в абсолютно противоречие със закона.

Във връзка с гореизложените факти и обстоятелства, моля да предприемете необходимите действия по извършване на надлежна и обстойна проверка на релевантните данни относно функционирането на организирана престъпна група за източване на ДДС в особено големи размери с главни действащи лица: Иво Георгиев Прокопиев, Десислава Иванчева Недкова и Юри Богомилов Катанов. Като целта на тази група, видно от изнесените данни, е била лично облагодетелстване чрез осъществяването на данъчни измами, с което се ощетява държавния бюджет.

 

С Уважение:.........................................                                     

/ Николай Бареков /  

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм