Масови ремонти на улици в Асеновград

Автор:
Събота, 12 Септември 2020 08:41
Масови ремонти на улици в Асеновград

Oбщина Асеновград уведомява, че стартира основен ремонт на улици от програмата за капиталови разходи. Вече има сключени договори и се очаква ремонтните дейности да започнат поетапно. Предстои да бъдат основно ремонтирани улиците „Кирил и Методий“ в село Тополово, „Георги Бенковски“ в Червен, „Кавал“ в Патриарх Евтимово, „Еделвайс“ в Стоево, „Климент Охридски“ в Златовръх, "6-ти септември" (от "Язовирска" до "Лазо войвода") и "Найден Геров" (от "Космос" до края) в Асеновград и други. Ще бъде асфалтиран пътят между Врата и Три могили.

Предвижда се благоустрояване на междублокови пространства в града, което включва подмяна на тротоарна настилка, демонтаж на бетонови бордюри и доставка и монтаж на нови такива, разбиване на армиран бетон, полагане на тротоарни плочи и други.

Основен ремонт ще бъде извършен и на улици в Асеновград, сред които "Сини връх" (от "Мануш войвода" до "Перелик"), "Бялата воденица" - I-ви етап, и други.
Подробна справка, която включва предвидени финансови средства и обхват на конкретни ремонтни дейности, ще откриете по-долу.

1. Договор от 09.09.2020 г. с «Илва –ХГ» ООД, включващ

• Обект 1: ОР на ул. „Кирил и Методий с. Тополово – 95 135,34 лв. с ДДС
Предвидените ремонтни работи са за участъка от ул. „Калоян“ до ул. “Речна“ , като се пресича ул. „Дружба“. В количествено- стойностната сметка са включени следните видове СМР: доставка и полагане на бетонови бордюри 25/50 см. / на местата, където няма такива/ , демонтаж на тротоарни плочи, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб. = 5 см. на пясъчна основа, подравняване на пътното легло /разкопаване и изравняване терена с грейдер/, доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20 см,/ в участъците, където няма такава/, доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.= 15 см., доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб.= 5 см, натоварване и извозване на земна маса, направа на ДШ / ведно с всички необходими операции/.

• Обект 2: Ремонт на ул. „Г. Бенковски“ с. Червен – 25 829,62 лв. с ДДС
Ремонтните работи са за участъка от ул. „Тракия“ до ул. „Марица“ и включват следните видове СМР: частичен изкоп с направа на пътната конструкция, почистване на основа, грундиране, попълване на неравности с неплътна смес, преасфалтиране на участъка с плътна смес с деб. = 4 см., натоварване и извозване на земни маси на 5 км.

 

2. Договор от 09.09.2020 г. с «Илва –ХГ» ООД, включващ

• Обект 1: ОР на ул. “Гонда вода“ с. Добростан – 27 002,38 лв. с ДДС
Ремонтните работи са за част от улицата, която е в регулация и включват следните видове СМР: подравняване на трасето с багер, натоварване и извозване на излишни земни маси на3 км. , доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на трошено- каменна настилка с деб. = 15 см., доставка и полагане на плътна смес с деб. = 5 см.

• Обект 2: Асфалтиране на път с. Врата - с. Три могили – 98 941,66 лв. с ДДС
Село Врата се намира на 36 км. от Асеновград. Предвидените за ремонт работи включват следните дейности: подравняване на трасето с булдозер, зачистване и изкоп на канавки, натоварване на земни маси с багер и превоз на 4 км., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 10 см., доставка и полагане на асфалтобетон – плътна смес с деб. = 5 см., подсипване на банкета от едната страна с трошен камък.

3. Договор от 10.09.2020 г. с «Илва –ХГ» ООД, включващ

• Обект 1: ОР на ул. „Кавал“ с. П. Евтимово – 51 112,92 лв. с ДДС
Ремонтните работи обхващат част от улицата и включват следните видове СМР: машинен и ръчен изкоп, превоз строителни отпадъци на 5 км , доставка и полагане на бетонови и градински бордюри, доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20 см, доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 15 см., доставка и полагане на асфалтобетон – плътна смес с деб. = 4 см., доставка и полагане на тротоарна настилка 30/30/5 , рязане на дървета и изкореняване на дънери.

• Обект 2: ОР на ул. „14-та“ с. Нови Извор – 30 460,94 лв. с ДДС
Ремонтните работи включват следните видове СМР: трасиране на обект, почистване трасе от дървета и храсти, машинен изкоп на транспорт, превоз з. маси на 3 км. доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб. =5см. на пясъчна основа, доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 15 см., доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб. = 5 см.

• Обект 3: ОР на ул. „Еделвайс“ с. Стоево – 46 000,10 лв. с ДДС
Ремонтните работи включват следните видове СМР : почистване на основа, грундиране , попълване на неравности с неплътна смес и преасфалтиране на платното с плътна смес с деб. = 4 см., машинен изкоп с превоз на земни маси на 5 км. за подравняване на тротоари, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб. = 5 см на пясъчна основа.

 

4. Договор от 10.09.2020 г. с «Илва –ХГ» ООД, включващ

• Обект 1: ОР на ул. „Никола Вапцаров“ с. Избеглии – 30 658,06 лв. с ДДС
Ремонтните работи обхващат част от улицата и включват следните видове СМР: машинен изкоп на транспорт, превоз излишни земни маси на 5 км., доставка и полагане на баластрена настилка с деб .= 20 см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб. = 15 см., ръчен изкоп за бордюри, доставка и полагане бетонови бордюри 25/50, доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб. = 4 см. Необходимо е преди започване на работа да се трасира обекта и разчисти от дървета и храсти.
• Обект 2: ОР на ул. „Климент Охридски“ с. Златовръх - 64 401,86 лв. с ДДС
Ремонтните работи обхващат част от улицата и включват следните видове СМР: машинен изкоп, ръчен изкоп за подравняване, натоварване и извозване на излишни земни маси на 5 км., доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20 см., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.=15 см., доставка и полагане на плътна смес с деб.=5 см..

 

5. Договор от 09.09.2020 г. с «Илва –ХГ» ООД, включващ

• Обект 1 : Благоустрояване на ПИ 00702.530.152 - междублоково пространство – 72 476,59 лв. с ДДС
Междублоковото пространство в кв. 152, по плана на гр. Асеновград е за участъка между ул. „В. Петлешков“ и ул. „Крали Марко“. Ремонтните работи включват следните видове СМР : фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, доставка и полагане на непл. асф. смес с деб. = 4 см. и плътна асф. смес с деб.= 6 см. В участъци , където липсва настилка се предвижда направа на изкоп, полагане на основа от трошен камък , доставка и полагане на непл. смес с деб. = 4 см. и плътна смес с деб. = 6 см.

• Обект 2 : Благоустрояване на междублокови пространства в УПИ IV-жил.застрояване, кв.282 по плана на гр.Асеновград – 39 911,56 лв. с ДДС
Ремонтните работи са свързани с подобряване на инфраструктурата в посочения квартал и включват следните видове СМР: демонтаж на тротоарна настилка, демонтаж бетонови бордюри, разбиване на армиран бетон, доставка и полагане на бетонови бордюри, доставка и полагане на тротоарни плочи 30/30/5 на пясъчна основа, ръчен и машинен изкоп, натоварване и превоз на строителни отпадъци на10 км., доставка и полагане на трошенокаменна настилка с деб.=20 см., доставка и полагане на баластра под плочи, доставка и полагане на плътна смес с деб.=4 см.

• Обект 3 : ОР на част от ул."Сини връх" Асеновград /от ул."Мануш войвода" до ул."Перелик" – 19 955,60 лв. с ДДС
Ремонтът на ул. „Сини връх“, гр. Асеновград е по участъка от ул. “М. Войвода“ до ул. „ Перелик“ и обхваща следните видове СМР: демонтаж бордюри, доставка и монтаж бордюри, демонтаж тротоарни плочи, доставка и монтаж на тротоарни плочи с деб.= 5 см, фрезоване на асфалтова настилка, грундиране, почистване основа, доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес с деб. = 5 см. , разриване на бетон, повдигани или сваляне на ДШ или РШ, натоварване и извозване на отпадъци.

6. Договор от 09.09.2020 г. с «Илва –ХГ» ООД, включващ

• Обект 1: ОР "Бялата воденица" гр.Асеновград - I-ви етап – 84 290,18 лв. с ДДС
Ремонтът на ул.“ Бялата воденица“, гр. Асеновград ще се извършва поетапно. Първият етап до размера на финансовите средства за 2020 година включва следните видови СМР: демонтаж бордюри, доставка и полагане на бетонови бордюри, демонтаж тротоарни плочи, доставка и полагане на тротоарни плочи с деб. = 5 см. на пясъчна основа, фрезоване на асфалтова настилка, почистване основа, грундиране, доставка и полагане на плътна смес сдеб.= 4 см., повдигане или сваляне на ДШ и РШ, натоварване и извозване на строителни отпадъци. Възлагането за изпълнение ще бъде до размера на осигурените средства за 2020г.

• Обект 2 : Ремонт на ул."Найден Геров" кв.Д.Воден /от ул."Космос" до края/ - 19 478,89 лв. с ДДС
По ул. „Найден Геров“ е предвиден за ремонт участъка от ул .“Космос“ до казана в кв. Д. Воден и включва следните видове СМР: изкоп с багер на земни маси и превоз на 5 км., доставка и полагане на баластрена настилка с деб. = 20 см., доставка и полагане на трошено-каменна настилка с деб. = 15 см. , доставка и полагане на бордюри, доставка и полагане на плътна смес с деб.= 4 см., доставка и полагане на тротоарна настилка с деб. = 5 см. на пясъчна основа, направа на 2 бр. ДШ / в комплект на всички необходими операции/.

• Обект 3 : Ремонт на ул."6-ти септември" кв.Д.Воден /от ул."Язовирска" до ул."Лазо войвода"/ - 23 810,59 лв. с ДДС

По ул. „6-ти септември“ е предвиден за ремонт участъка от ул. “Язовирска“ до ул. „Лазо Войвода“ и включва следните видове СМР: повдигане на 3 бр. РШ, направа на 4 бр. нови ДШ / в комплект с всички необходими операции/, попълване на неравности с непл. смес, почистване и грундиране на основа, доставка и полагане на плътна смес с деб. = 4 см.

• Обект 4 : ОР ул."Люти дол" Нар.бани I- етап – 44 035,08 лв. с ДДС

Улица „Люти Дол“ е една от основните улици в селото , която обслужва голяма част от населението. Същата е с асфалтова настилка / без бордюри и тротоари/, която на места е силно компрометирана. Първият етап на изпълнени е до размера на финансовите средства на Община Асеновград за 2020 година и включва следните видови СМР : фрезоване на асфалтова настилка до 50 % , грундиране на основа, почистване и измитане на пътното платно, доставка и полагане на неплътна смес за попълване на деформации и неравности, доставка и полагане на плътна смес с деб. = 4 см.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм