Южен Централен Район втори по растеж на БВП

Автор:
Вторник, 25 Юни 2019 17:25
Южен Централен Район втори по растеж на БВП

Областният управител Здравко Димитров, който е председател на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за периода 01.01. - 30.06.2019 г. откри съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район /ЮЦР/.

На днешното заседание присъстваха повече от 2/3 от членовете съвещателен глас представители на организации, имащи отношение към регионалното развитие и темите, включени в дневния ред.

Юлиян Моллов – секретар на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, представи Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.) за 2018 г.

От доклада стана ясно, че по ръст на БВП, Южен централен район е на второ място след Югозападен район.

Нарастване има и при БВП на глава от населението в ЮЦР, което се е повишило чувствително спрямо 2016г., а платежоспособността на населението е нараснала със 7.64%.

Намалява процентът на население в риск от бедност, а коефициентът на заетост бележи ръст спрямо предходни периоди.

Икономическата активност в района е 54.3%, но демографските характеристики продължават да са с намаляваща тенденция, като изключение прави само област Кърджали.

Като цяло, естественият прираст е отрицателен, но в района се забелязва благоприятна тенденция.

Ръст има при чуждестранните инвестиции, в сферата на услугите, аграрния и туристическия сектор.

Забелязва се изоставане в инфраструктурните проекти и Вик сектора, в частност изграждане на пречиствателни станции за отпадни води. В ЮЦР са реализирани проекти за над 3 млрд. лв.

Участниците в Регионалния съвет за развитие на Южен централен район гласуваха и приеха единодушно предложения Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2014-2020 г.) за 2018 г.

Следващата точка в дневния ред беше Представяне на напредъка на проекта за каскада Въча, а по темата докладва инж. Митко Стойчев от Областна администрация Пловдив.

Той запозна присъстващите с предимствата на проекта за водоснабдяването на гр. Пловдив и прилежащите общини от каскада Въча като обект имащ важно значение за развитието на Пловдив и региона около него.

Областният управител подчерта огромното социално-икономическо значение на проекта за водоснабдяване от каскада „Доспат – Въча“. До Пловдив водата ще постъпва гравитачно, с относително къси магистрални водопроводи. По трасето ще бъдат захранени населени места на територията на 6 общини – Пловдив, Марица, Кричим, Стамболийски, Перущица и Родопи.

Този проект ще има за цел да оптимизира и подобри техническите и икономически параметри, като редуцира трасетата на водопроводи и площадки на съоръжения. Бяха изтъкнати предимствата му – качество, надеждност, икономически, хигиенни и здравни норми.

Областният управител заяви, че обезпечаването на качествена питейна вода има пряко отношение подобряване условията на живот, здравето и живота на населението, възможността за нормално функциониране на местната икономика и привличане на нови инвестиции за нейното развитие.

Кметът на община Девин – Красимир Даскалов беше избран за заместник-председател на РСР на ЮЦР за периода 01.07.2019г. - 31.12.2019 г., под председателството на Областния управител на Област Смолян.

Велизар Петров, изпълнителен директор на Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия, представи Концепция на план за действие по проект STOB regions - унаследяване и трансфер на бизнес, съфинансиран от програма ИНТЕРРЕГ Европа. Концепцията беше приета единодушно с препоръка да се разработи подробен План за действие на база идентифицираните добри практики.

Беше представена информация за напредъка по изпълнението на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г. – ОП „Региони в растеж“, Програма за развитие на селските райони; ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП "Инициатива за малки и средни предприятия"; ОП „Добро управление“; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж; ОП „Развитие на човешките ресурси“; „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и „Околна среда“.

Областният управител благодари на всички участници за присъствието и заяви, че за него е чест да председателства Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, след което предаде председателството на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район за периода 01 юли - 31 декември 2019 г. на областния управител на област Смолян – Недялко Славов.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм