Награда Пловдив и за цялостен принос

Автор:
Понеделник, 27 Януари 2020 10:49
Награда Пловдив и за цялостен принос

Съобщаваме, че на официалната страница на Община Пловдив на адрес: https://www.plovdiv.bg/ в „Актуално“, както и в рубриката „Проекти на нормативни актове“, и още в раздел Култура, в рубриката „Обяви, покани , съобщения“ е публикуван за обществено обсъждане ПРОЕКТ за нов „Статут на Награда „Пловдив” в областта на изкуството и културата“, заедно с Приложение №1 - Предложение за удостояване в категория по чл.12 на статута и Приложение №2 - Предложение за удостояване по чл.4 на статута със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос в областта на изкуството и културата.

Всички заинтересовани лица и организации, след като се запознаят със съдържанието на документите, могат да дадат своите писмени предложения в срок до 15 февруари 2020 г.

Приемат се единствено писмени предложения, постъпили в деловодството на Община Пловдив, на адрес пл. Стефан Стамболов“ № 1 на хартиен носител ИЛИ изпратени по e-mail на адреса на отдел „Култура, археология и културно наследство“: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Припомняме, че всяка година в навечерието на 24 май - Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, Кметът на Пловдив връчва престижното отличие на творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или факт с реален принос за развитие на културния живот на Пловдив, реализирани през предходната година в отделните категории.

В новия проект на Статут е включена за първи път и възможност за удостояване със Специална награда „Пловдив” за изключителни постижения и цялостен принос в областта на изкуството и културата.

СТАТУТ

на Награда „ПЛОВДИВ”

в областта на изкуството и културата

 

  1. ЦЕЛ И ВИД НА НАГРАДИТЕ

Чл.1. Награда „Пловдив” е ежегодно отличие за ярки постижения в областта на културата, реализирани през предходната календарна година на територията на Община Пловдив и за цялостен принос.

Чл.2. Наградата е индивидуална или колективна и се присъжда на конкурсен принцип за творчески постижения и събития в културния живот на Пловдив.

Чл.3. Община Пловдив може да връчи Награда „Пловдив” за дарители и спомоществователи в областта на изкуството и културата.

Чл.4. Община Пловдив може да връчи Специална награда „Пловдив“за изключителни постижения и цялостен принос в културата на град Пловдив. С тази награда се удостояват творци и/или творчески колективи, създали конкретни произведения и/или художествени факти, които имат траен характер и реален принос за културния живот на града, допринесли са за неговия национален и международен престиж.

Чл.5. Награда „Пловдив” не се присъжда при липса на значим художествен факт в съответна категория през предходна календарна година.

Чл.6. Специална награда „Пловдив“ не се присъжда при липса на изключителни постижения.

Чл.7. Награда „Пловдив” не се присъжда посмъртно.

Чл.8. На носителите на наградата се връчва диплом, статуетка „Награда Пловдив” и парична премия в размер на 2 000 лв.

Чл.9. Носителите на Специалната награда „Пловдив“ получават диплом, статуетка „Награда Пловдив” и парична премия в размер на 10 000 лв.

Чл.10. Наградният фонд се осигурява от бюджета на отдел „Култура, археология и културно наследство“ на Община Пловдив.

  1. КАТЕГОРИИ

Чл.11. С Наградите „Пловдив“ се удостояват творци, творчески колективи, културни, образователни и други институции за конкретно произведение, събитие или факт, създадено, представено и реализирано на територията на град Пловдив и с реален принос за развитието на културния живот на града.

Чл.12. Награди се присъждат по една в следните категории:

12.1. Художествена литература и хуманитаристика;

12.2. Художествен превод;

12.3. Журналистика в сферата на културата;

12.4. Архитектура и естетизация на градската среда;

12.5. Музика и танцово изкуство;

12.6. Театър;

12.7. Изобразително изкуство;

12.8. Аудио визуални изкуства, фотография и операторско майсторство;

12.9. Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта;

12.10. Произведение на изкуството, предназначено за деца;

12.11. Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства.

  • НОМИНАЦИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДА „ПЛОВДИВ“

И НА СПЕЦИАЛНА НАГРАДА „ПЛОВДИВ“

Чл.13. (1) Предложенията за присъждане на Награда „Пловдив“ и на Специалната награда „Пловдив“ се внасят от името на културни институти, образователни институции, неправителствени организации, медии, издателски къщи, културни оператори, други юридически или физически лица;

(2) Предложения за наградите в различните категории и за Специалната награда не могат да се правят от самите кандидати;

(3) Един и същ творец/творчески колектив не може да бъде номиниран за Специалната награда за изключителни постижения и цялостен принос и за награда в някоя от останалите категории.

Чл.14. Предложенията се изготвят по образец (Приложение №1 и Приложение №2) и се подават в деловодството на Община Пловдив (пл. „Ст.Стамболов“ №1) с кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ до 15 април на всяка календарна година. Предложения, постъпили след посочения срок, не се разглеждат.

Чл.15. Предложенията за Награда „Пловдив” за дарители и спомоществователи в областта на изкуството и културата се правят от ресорния Заместник-кмет.

  1. IV. КОМИСИИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Чл.16. (1) Със заповед на Кмета на Община Пловдив се назначава комисия по допустимост на предложенията. Комисията е в състав от петима служители на Община Пловдив, вкл. Председател.

(2) В срок от три работни дни след приключване на срока за подаване на предложенията, комисията извършва проверка на административното съответствие по реда на Раздел II. и Раздел III. от Статута във всяка една категория;

(3) Протоколът от работата на комисията се утвърждава от Кмета на Община Пловдив;

Чл.17. (1) Със заповед на Кмета на Община Пловдив, след изтичане на срока за приемане на предложенията по чл.14, се назначават осем специализирани комисии за присъждане на наградите в разделите: „Художествена литература и хуманитаристика“, „Художествен превод“, „Журналистика в сферата на културата“, „Архитектура и естетизация на градската среда“, „Музика и танцово изкуство“, „Театър“, „Изобразително изкуство“, „Аудио визуални изкуства, фотография и операторско майсторство“;

(2) Постъпилите предложения в категориите „Опазване на културното наследство и съхраняване на паметта“, „Произведение на изкуството, предназначено за деца”, „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства“ и Специалната награда за изключителни постижения и цялостен принос, се разглеждат от постоянна комисия,назначена със заповед на Кмета, в чийто състав участват: председателят на Постоянната комисия КТЕ и МИО при Общински съвет Пловдив, ректорите на ПУ „Паисий Хилендарски“ и на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, директорите на училищата по изкуства в гр. Пловдив: НХГ „Цанко Лавренов“, НГСЕИ, НУМТИ „Добрин Петков“, директорите на културните институти на територията на град Пловдив: Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природо-научен музей, Градска художествена галерия, Народна библиотека „Иван Вазов“, ОИ „Старинен Пловдив“ и ФА „Тракия“, председател на Регионална колегия на КАБ;

Чл.18. Съставът на комисиите по чл.17, ал.1 е от 7 души, а на комисията по чл.17, ал.2 е от 15 души в т.ч. председател. Заместник-кметът с ресор „Култура“ е председател на всички комисии.

Чл.19. Съставът на комисиите се формира по предложения на културните институти и организации, професионални и творчески организации и съюзи, училищата по изкуствата, висши учебни заведения, медиите, издателски къщи и други юридически лица, с предмет на дейност, свързан с културата.

Чл.20. Мотивираните предложения за членове на комисиите се подават писмено в деловодството на Община Пловдив с кореспондент „Отдел „Култура, археология и културно наследство“ в срок до 30 март на всяка календарна година.

Чл.21. Предложените лица се включват в постоянен списък, който при необходимост се актуализира и от който се назначават членове в комисиите в зависимост от постъпилите предложения.

Чл.22. (1) Членовете на комисиите не могат да бъдат:

22.1. Вносители на предложения за награждаване с Награди „Пловдив“ в категориите по чл.8.

22.2. Свързани лица с предложените за награждаване или с членовете на управителни или контролни органи, вносители на предложения или предложени за награждаване.

(2) Преди започване на работа, членовете на комисиите подписват декларации за липсата на конфликт на интереси и за конфиденциалност.

Чл.23. Дейността на комисиите се ръководи от Заместник-кмета с ресор „Култура“ и се подпомага технически и експертно от секретар и юрист, служители на Община Пловдив. Експертите със спомагателни функции нямат право на глас при вземане на решенията.

Чл.24. (1) Постъпилите предложения се разглеждат от комисиите по реда на тяхното постъпване.

(2) Присъждането на Наградата се извършва в два кръга. В първия кръг комисиите определят до три номинации във всяка категория, а във втория кръг вземат решение за удостояване с Наградата.

Чл.25. Решенията на комисиите са законосъобразни, ако в заседанията участват повече от половината от членовете им.

Чл.26. Комисиите вземат решения на закрити заседания, с тайно гласуване и мнозинство повече от половината от пълния им състав (50% + 1 глас). Решението за наградите се оповестява публично при връчването им.

Чл.27. Решенията на комисиите не подлежат на обжалване.

Чл.28. В съответствие с решенията на комисиите за определяне на носители на Наградата във всяка категория и на основание чл.8 и чл.9 на Статута, Кметът на Община Пловдив издава заповед за награждаване.

  1. ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Чл.29. Обявяването на Наградите пред обществеността се извършва в навечерието на 24-ти май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост на тържествена церемония, организирана от Община Пловдив.

Чл.30. Наградените творци и творчески колективи и техните произведения се вписват в „Книга на Награда „Пловдив“ в областта на изкуството и културата“. Книгата се съхранява в отдел „Култура, археология и културно наследство“.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм