Ландшафните архитекти против ОП Зелени системи

Автор:
Понеделник, 22 Юни 2020 08:29
Ландшафните архитекти против ОП Зелени системи

Съюзът на ландшафните архитекти от Пловдив е категорично несъгласен с идеята за сливане на три общински предприятия в едно, която е още на фаза обсъждане.

Според нея, ОП Чистота, ОП Градини и паркове и ОП Дезинфекционна станция ще оптимизират дейността си, ако се слеят в едно мега предприятие Зелени системи. Основният мотив е, че има преплитане на дейности между трите ОП-та, което може да се оптимизира, както и да се намали сегашният им състав.

Според ландшафните архитексти обаче това е опасно и ще доведе до поражения в зелената система на Пловдив, за която отговаря преди всичко ОП Градини и паркове.

Ето едно към едно становището на "зелените" архитекти.

До Кмета на Община Пловдив
г-н Здравко Димитров
До зам. кмет по „Финанси, здравеопазване,
стопански дейности и екология“
г-н Илия Кирчев
До Председателя на Общински съвет на град Пловдив
г-н инж. Александър Държиков
До Общинските съветници от всички политически партии

Отворено писмо – становище
Относно: Сливане на ОП „Чистота“, ОП „Градини и паркове“ и ОП „Дезинфекциозна станция“ в едно общинско предприятие “Зелени системи”

С настоящето изразяваме нашето дълбоко професионално убеждение, че идеята за ликвидиране на ОП „Градини и паркове“ като самостоятелно общинско предприятие и сливането с други две в едно многофункционално общинско предприятие (кой знае защо) наименовано „Зелени системи“ е погрешна.
Тази идея е несъстоятелна и ние категорично не я подкрепяме.
В предмета на дейност на т.нар. ОП „Зелени системи“ са включени още:
- производство на компост от биологично разградими отпадъци, в т.ч. и битови.
- стопанисване и отдаване под наем на общинско имущество, без да е ясно какво точно (жилища, тротоарно право?), което е несъвместимо с нито една от другите дейности.
Предоставеният в официалния сайт на Община Пловдив материал в защита на идеята е наситен с думи и фрази като „гарантиране здравословна среда, чист въздух, екологично развитие, по-добро администриране, съгласуваност, гъвкавост, оптимизация, ефективност и т.н.“. В него липсва анализ от дейността на съществуващите структури по отделно (не финансови, а реални – на терен) и оценка за структурата, организацията, производителността на труда, качеството на извършената работа, целесъобразността на извършените дейности, натрупваните през годините проблеми. Необосновано е драстичното намаляване на числения състав на дейност озеленяване.
Примерите, които се посочват в правилниците на ОП „Чистота“ и ОП „Градини и паркове“ за дублиране на дейността, вероятно са по някакви финансови или други съображения и те са отстраними.
Въпреки богатото зацветяване на главната пешеходна зона и някои булеварди, нашата оценка общо за състоянието на зелената система на града не е добра. Достатъчно е да посочим изоставените от грижи участъци от хълм Бунаджика, Данов хълм, Младежки хълм – и трите защитени територии, парк „Отдих и култура“, парк „Лаута“, квартални градини, междублоковите зелени площи, „пожарникарските“ некомпетентни грижи за уличните насаждения.
Грижата за озеленяването на Пловдив датира от повече от сто години и винаги е била под прякото ръководство и наблюдение на общината като дейността винаги е била състоятелна. За съжаление през последните десетилетия политиката като цяло в тази насока е безсистемна и непоследователна.
Доказателства за това са:
1. Ликвидирането на самостоятелната структура в общинската и районни администрации от тесни специалисти по озеленяване и въпреки очевидното натрупване на негативи в състоянието на зелените площи и нашите мотивирани писмени предложения за възраждане на тази структура, тя не се възстановява.
2. Не се използват и прилагат заплатените от общината разработки, като:
2.1. Приетата „Програма за развитие, поддържане и опазване на зелената система на град Пловдив“ с решение №147, Протокол №7 от 16.05.2013 г. на Общински съвет, гр. Пловдив, която включва и етапен план за 2014-2020 г. и 2020-2025 г.
2.2. Не се прилагат плановете на защитените територии – хълм Бунарджика, Младежки хълм и Данов хълм.
2.3. В изпълнение на чл. 63 ал. 1 от Закона за устройство на територията е изготвен регистър на дълготрайната дървесна растителност на целия град, който не се използва пълноценно. В този регистър са описани възрастта и здравословното състояние на дърветата и неговото използване би довело до превантивно отстраняване на рискови дървета, които при екстремни метеорологични условия застрашават живота и имуществото на гражданите.
3. Поради липсата на тесни специалисти няма професионална, действена комуникация между общинската и районни администрации, от една страна, и ОП „Градини и паркове“ от друга, което до някъде е причина за неефективното изразходване на и без това ограничения бюджет.
4. Загубата на територията на декоративния разсадник, който е от изключителна важност за текущата поддръжка на зелените площи и лишава града от огромен собствен ресурс.
5. Ниското заплащане на работещите от всички нива в структурите на ОП “Градини и паркове”, както и Община Пловдив, е причината за осезаемата липса на квалифицирани кадри и последващото непрофесионално отношение към зелената система.
Предлагаме:
1. ОП „Градини и паркове“ да се запази като самостоятелно общинско предприятие.
2. Комплексна комисия от финансисти и ландшафтни архитекти, назначена от кмета на общината, да се запознае със структурата на предприятието, обема на работа, манипулационните планове по обекти, числения състав, приоритетите, по които се работи. Комисията да изготви доклад и предложи евентуално намаляване на администрацията. Да набележи мерки за повишаване квалификацията на техническия персонал и нискоквалифицираните работници, повишаване на дисциплината и др., които биха довели до подобряване състоянието на зелените площи.
3. Повишаване бюджета на предприятието с цел привличане и задържане на качествени специалисти.
4. Създаване на нова структура дирекция Зелена система в общинската администрация, която да обедини съществуващите щатни бройки и да реорганизира изцяло дейностите по управление, изграждане, поддръжка и опазване на зелената система. Пловдив е единствената община в България с над 200 000 жители, която няма такава структура (ПРИМЕРИ – СОФИЯ – ВАРНА – БУРГАС). Тенденцията за увеличаване на населението на града ще продължава, затова екологичните проблеми на нашия град тепърва ще се задълбочават и се затвърждава нуждата от експертно управление на този жизнено важен елемент от градската среда.

Отново припомняме, че пътят за решаването на тези проблеми не е сливането на трите предприятия и този подход няма да доведе до качествена промяна в текущата работа по поддръжка и състоянието на зелените площи.
Накрая си позволяваме и да припомним думите на господин Здравко Димитров и думите му, изречени на върха на Младежки хълм: „Пловдив е най-старият жив град в Европа и заедно трябва да го превърнем и в най-зеления и привлекателен град. Това може да стане, ако в него участват специалистите по градоустройство и ландшафните архитекти. За целта трябва да се начертае ясна визия за зелената система на Пловдив, които да се следват и изпълняват. Всички обичаме Пловдив, родени сме тук и децата ни живеят в този град и точно на тях ще оставим този град.“
Темата за зелената система, за нейната същност, роля и състояние е много широка, но изложеното до тук дава основание да отправим призив към управляващите да се поправи една огромна грешка в управлението на града през последните тридесет години. Единствено и само включването на експерти в процеса ще доведе до превъзмогване на негативните последствия от тази вече дългогодишна тенденция.

 

С уважение: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(инж. К. Костадинов - председател
на РНТС по лесотехника към ДНТ, гр.Пловдив)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(ланд. арх. Вл. Маринов - председател
на СЛА - Дружество Пловдив)

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари

Този сайт използва бисквитки (cookies) за повишаване на ефективността си. Научи повече

Съгласен съм